ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติม
 หัวหน้างานฝ่ายผลิต
*ด่วน หัวหน้างานฝ่ายผลิต จำนวนรับ [ 3 ]

- วางแผนและควบคุมการจัดการการผลิตเพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเป้าหมายที่ดี
- พัฒนาและดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ตั้งค่า KPI และมาตรการประสิทธิภาพอื่น ๆ ในแต่ละกระบวนการ
- ดำเนินการฝึกอบรมและแบ่งปันความรู้ให้กับพนักงานเกี่ยวกับข้อกำหนด GMP, หลักปฏิบัติด้านสุขอนามัย, ระบบ
คุณภาพและข้อกำหนดของ บริษัท
- มีส่วนร่วมในการติดตามย้อนกลับและวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
- เน้นคุณภาพและประสิทธิภาพ

- ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการอาหารวิทยาศาสตร์การอาหารจุลชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 1 ปีในการผลิตอาหาร
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ GMP, HACCP, ISO และ / หรือเทียบเท่าเป็นอย่างดี
- มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและแนวคิดการจัดการการผลิตระหว่างประเทศเป็นอย่างดี
- สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี
- มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์การจัดการและการแก้ปัญหาที่ดี
- มีความรู้คอมพิวเตอร์ มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม MS Office

สมัครตำแหน่งนี้
 วิศวกรโรงงาน
*ด่วน วิศวกรโรงงาน จำนวนรับ [ 3 ]

- ดูแลและตรวจสอบระบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อความน่าเชื่อถือ
- จัดเตรียมและควบคุมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
- ศึกษาและพัฒนาโครงการด้านวิศวกรรมใหม่ ๆ (เช่นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานการควบคุมอัตโนมัติและการเพิ่มผลผลิต)
เพื่อปรับปรุงผลผลิตและต้นทุนของโรงงาน
- จัดการโครงการวิศวกรรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามแผนที่วางไว้

- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 1 ปีในระบบการผลิตอาหารและโรงงาน
- มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและแนวคิดการจัดการระหว่างประเทศเป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านระบบอัตโนมัติ PLC และระบบควบคุมอื่น ๆ
- คุ้นเคยกับโปรแกรม CAD
- สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี
- ความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถแก้ปัญหาได้ดี
- ความรู้คอมพิวเตอร์ มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม MS Office

สมัครตำแหน่งนี้
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
*ด่วน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ จำนวนรับ [ 3 ]

- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง
- กำหนดและตรวจสอบจุดวิกฤตของเครื่องจักรและกระบวนการทำงาน
- เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพโดยใช้เครื่องมือ QC
- ในการออกบันทึกตรวจสอบย้อนกลับติดตามและปิดกรณีผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมด
- เพื่อตรวจสอบย้อนกลับและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาคุณภาพ
- เสนอกระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานใหม่เพื่อป้องกันปัญหาด้านคุณภาพ
- มีส่วนร่วมในการพัฒนาและดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- เพื่อบริหารทีมและทีมงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยควบคุมคุณภาพ

- ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเทคโนโลยีอาหารจุลชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 1 ปีในการผลิตอาหาร
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ GMP, HACCP, ISO และ / หรือเทียบเท่าเป็นอย่างดี
- มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์การจัดการและการแก้ปัญหาที่ดี
- ความรู้คอมพิวเตอร์ มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม MS Office

สมัครตำแหน่งนี้
 OPERATOR (คุมเครื่องจักร)
*ด่วน OPERATOR (คุมเครื่องจักร) จำนวนรับ [ 10 ]

- ดูแล ทำความสะอาด และตรวจสอบความสะอาดเครื่องบรรจุให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ควบคุมเครื่องบรรจุ ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักร และบันทึกผลได้อย่างถูกต้อง
- ปฎิบัติงาน Maintanance Filling and CIP Machine
- ปฎิบัติตามกฎของบริษัท และงานที่ได้รับมอบหมาย

- วุฒิการศึกษา ปวส.อุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล ,สาขาไฟฟ้า, สาขาอิเล็กทรอนิค, สาขายานยนต์ หรือที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องจะพิจาณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้
- มีสุขภาพแข็งแรง มีความรับผิดชอบ ขยัน กระตือรือร้น

สมัครตำแหน่งนี้
 เจ้าหน้าที่ไอที
*ด่วน เจ้าหน้าที่ไอที จำนวนรับ [ 2 ]

สำหรับผู้ที่จบสาย IT ชอบงานด้าน Network ดูแล บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ งานออกแบบ (CAD, ตัดต่อวีดีโอ) ให้ความรู้ด้านไอที
และมีใจรักในการบริการ สนใจงานโปรเจค ชอบเรียนรู้และพัฒนาปรับปรุงระบบไอที ให้เป็นระบบอย่างยั่งยืน

- มีความรู้ด้านไอที
- แก้ไขซ่อมอุปกรณ์ IT
- มีความรู้เรื่องระบบ File sharing

สมัครตำแหน่งนี้
 นักพัฒนาระบบ
*ด่วน นักพัฒนาระบบ จำนวนรับ [ 2 ]

สำหรับผู้ที่จบสาย IT รักในการเขียน code และทำ web application บน platform ในรูปแบบต่างๆ สามารถเรียนรู้ ทำความเข้าใจกับธุรกิจได้เร็ว
มีความเข้าใจใน Business Process และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับเข้ามาร่วมทีม

พัฒนาโปรแกรมใช้งานภายในบริษัท
- Support ผู้ใช้งาน
- แก้ไขข้อมูลผ่าน SQLServer
- เก็บ Requirement ออกแบบและพัฒนา Module ใหม่ๆเพื่อ Support ผู้ใช้งาน

มีประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเว็บไซต์
- มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้งานเทคโนโลยีล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บได้ เช่น PHP, SQLServer, JavaScript, Ajax, HTML5, CSS
- สามารถออกรายงานเป็น PDF, Excel ได้
- มีทักษะในการใช้ PHP Framework Laravel
- รัก และมีความไฝ่รู้ในเทรนด์ของเทคโนโลยีในโลกของการพัฒนาเว็บไซต์
- สามารถผลักดันและกระตุ้นตัวเองให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตัวเองได้อยู่เสมอ
- สามารถทำงานเป็นทีม ร่วมกับ Developers ท่านอื่นๆได้

สมัครตำแหน่งนี้
 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบฐานข้อมูล
*ด่วน เจ้าหน้าที่ดูแลระบบฐานข้อมูล จำนวนรับ [ 1 ]

สำหรับผู้ที่จบสาย IT และมีความชื่นชอบในการเขียน Script SQL สามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจระบบได้เร็ว รักในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
และมีความรอบคอบในการดูแลระบบ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับเข้ามาร่วมทีม

-

สมัครตำแหน่งนี้
 วิศวกรโปรเจค
*ด่วน วิศวกรโปรเจค จำนวนรับ [ 3 ]

- ดูแลและรับผิดชอบงานโครงการให้เป็นไปตามแผน (งานไฟฟ้าควบคุม)
- เขียนแบบ Electrical Diagram และ P&ID สำหรับการติดตั้งเครื่องจักใหม่
- เขียนโปรแกรม PLC สำหรับคุมเครื่องจักร
- Commissioning เครื่องจักร
- ดูแลและควบคุมงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (งานติดตั้งเครืองจักร,ประกอบตู้คอนโทรล,Wiring และอื่นๆ)
- งานอื่นๆที่ได้รับมองหมายจากผู้บังคับบัญชา

1.เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2.วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาไฟฟ้า,เครื่องมือ,ระบบอัตโนมัติ)
3.มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์การทำงานโรงงานด้านอาหารและเครื่องดื่มจะพิจาณาเป็นกรณีพิเศษ
5.มีประสบการณ์ด้านระบบอัตโนมัติ,ความรู้ด้าน PLC (Allen&Bladley,Siemens), SCADA เป็นอย่างดี
6.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
7.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี มีความละเอียดรอบครอบ มีความซื่อสัตย์
8.สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานจังหวัดปราจีนบุรีและปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์ได้

สมัครตำแหน่งนี้
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติม