ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติม
 เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
*ด่วน เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต จำนวนรับ [ 3 ]

- วางแผนและควบคุมการจัดการการผลิตเพื่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเป้าหมายที่ดี
- พัฒนาและดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ตั้งค่า KPI และมาตรการประสิทธิภาพอื่น ๆ ในแต่ละกระบวนการ
- ดำเนินการฝึกอบรมและแบ่งปันความรู้ให้กับพนักงานเกี่ยวกับข้อกำหนด GMP, หลักปฏิบัติด้านสุขอนามัย, ระบบ
คุณภาพและข้อกำหนดของ บริษัท
- มีส่วนร่วมในการติดตามย้อนกลับและวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
- เน้นคุณภาพและประสิทธิภาพ

- ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 1 ปีในการผลิตอาหาร
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ GMP, HACCP, ISO และ / หรือเทียบเท่าเป็นอย่างดี
- มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและแนวคิดการจัดการการผลิตระหว่างประเทศเป็นอย่างดี
- สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี
- มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์การจัดการและการแก้ปัญหาที่ดี
- มีความรู้คอมพิวเตอร์ มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม MS Office

สมัครตำแหน่งนี้
 วิศวกรโรงงาน
*ด่วน วิศวกรโรงงาน จำนวนรับ [ 3 ]

- ดูแลและตรวจสอบระบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อความน่าเชื่อถือ
- จัดเตรียมและควบคุมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
- ศึกษาและพัฒนาโครงการด้านวิศวกรรมใหม่ ๆ (เช่นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานการควบคุมอัตโนมัติและการเพิ่มผลผลิต)
เพื่อปรับปรุงผลผลิตและต้นทุนของโรงงาน
- จัดการโครงการวิศวกรรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามแผนที่วางไว้

- ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 1 ปีในระบบการผลิตอาหารและโรงงาน
- มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและแนวคิดการจัดการระหว่างประเทศเป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านระบบอัตโนมัติ PLC และระบบควบคุมอื่น ๆ
- คุ้นเคยกับโปรแกรม CAD
- สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้ดี
- ความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถแก้ปัญหาได้ดี
- ความรู้คอมพิวเตอร์ มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม MS Office

สมัครตำแหน่งนี้
 QA STAFF (นักวิเคราะห์)
*ด่วน QA STAFF (นักวิเคราะห์) จำนวนรับ [ 1 ]

- ตรวจสอบการปิดผนึกกล่องบรรจุภัณฑ์ ( Package integrity ) ที่พบปัญหาและบันทึกผลการตรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (NC:Non-Conforming Products )
- จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบการการปิดผนึกกล่องบรรจุภัณฑ์ ( Package integrity ) ที่พบปัญหาและผลการตรวจสอบด้านจุลินทรีย์ เป็นรายกล่อง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการเสื่อมเสียที่พบ
- ควบคุมการตรวจสอบการปิดผนึกกล่องบรรจุภัณฑ์ (Package integrity)
- ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ถูกกักพร้อมรายงานผลและจัดเก็บประวัติ
- มีส่วนร่วมในการพัฒนาและดำเนินการตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- เพื่อบริหารทีมและทีมงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยควบคุมคุณภาพ

- เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
-ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารเทคโนโลยีอาหารจุลชีววิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 1 ปีในการผลิตอาหาร
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ GMP, HACCP, ISO และ / หรือเทียบเท่าเป็นอย่างดี
- มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์การจัดการและการแก้ปัญหาที่ดี
- ความรู้คอมพิวเตอร์ มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม MS Office

สมัครตำแหน่งนี้
 OPERATOR (คุมเครื่องจักร)
*ด่วน OPERATOR (คุมเครื่องจักร) จำนวนรับ [ 10 ]

- ดูแล ทำความสะอาด และตรวจสอบความสะอาดเครื่องบรรจุให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ควบคุมเครื่องบรรจุ ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักร และบันทึกผลได้อย่างถูกต้อง
- ปฎิบัติงาน Maintanance Filling and CIP Machine
- ปฎิบัติตามกฎของบริษัท และงานที่ได้รับมอบหมาย

- วุฒิการศึกษา ปวส.อุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล ,สาขาไฟฟ้า, สาขาอิเล็กทรอนิค, สาขายานยนต์ หรือที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความข้าใจเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องจะพิจาณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้
- มีสุขภาพแข็งแรง มีความรับผิดชอบ ขยัน กระตือรือร้น

สมัครตำแหน่งนี้
 เจ้าหน้าที่ไอที
*ด่วน เจ้าหน้าที่ไอที จำนวนรับ [ 2 ]

- ดูแล Hardware Network และฐานข้อมูลให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้ตามเจตนาของกระบวนการที่ออกแบบไว้
- ให้คำแนะนำผู้ใช้งานด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์
- ร่วมพิจารณาในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์มาตรฐาน
- ดูแลซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ อาทิ ระบบ LAN อีเมลล์ อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต
- ดูแลและบริหารระบบฐานข้อมูลของบริษัท รวมทั้งสำรองข้อมูลในฐานข้อมูลระบบงานทั้งหมด
- งานโปรเจคไอที ออกแบบเนตเวิร์ก ติดตั้งและดูแลระบบ

1.เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไอที วิศวกรไฟฟ้า การสื่อสารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง PC ดูแลระบบเครือข่าย ออกแบบระบบ Network และฐานข้อมูล
4.สามารถออกแบบและ ตรวจสอบระบบ network ได้
5.มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6.มีความรับผิดชอบ ขยัน กระตือรือล้นในการทำงาน
7.มีใจรักในการบริการ และมีความคิดสร้างสรรค์
8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สมัครตำแหน่งนี้
 นักพัฒนาระบบ
*ด่วน นักพัฒนาระบบ จำนวนรับ [ 2 ]

สำหรับผู้ที่จบสาย IT รักในการเขียน code และทำ web application บน platform ในรูปแบบต่างๆ สามารถเรียนรู้ ทำความเข้าใจกับธุรกิจได้เร็ว
มีความเข้าใจใน Business Process และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับเข้ามาร่วมทีม

พัฒนาโปรแกรมใช้งานภายในบริษัท
- Support ผู้ใช้งาน
- แก้ไขข้อมูลผ่าน SQLServer
- เก็บ Requirement ออกแบบและพัฒนา Module ใหม่ๆเพื่อ Support ผู้ใช้งาน

มีประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเว็บไซต์
- มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้งานเทคโนโลยีล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บได้ เช่น PHP, SQLServer, JavaScript, Ajax, HTML5, CSS
- สามารถออกรายงานเป็น PDF, Excel ได้
- มีทักษะในการใช้ PHP Framework Laravel
- รัก และมีความไฝ่รู้ในเทรนด์ของเทคโนโลยีในโลกของการพัฒนาเว็บไซต์
- สามารถผลักดันและกระตุ้นตัวเองให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตัวเองได้อยู่เสมอ
- สามารถทำงานเป็นทีม ร่วมกับ Developers ท่านอื่นๆได้

สมัครตำแหน่งนี้
 เจ้าหน้าที่ธุรการซ่อมบำรุง
*ด่วน เจ้าหน้าที่ธุรการซ่อมบำรุง จำนวนรับ [ 3 ]

1.ประสานงาน ติดตามงานซ่อมบำรุง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ของบริษัท
2.ประสานงาน ติดต่อ ผู้รับเหมา ช่างซ่อมบำรุง เพื่อเข้าซ่อมบำรุง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ของบริษัทฯ
3.ประสานงานเพื่อการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ
4.จัดทำรายงานเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซม / ต่อเติม
5.ประสาน ติดตาม ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา ก่อนการทำงาน และการรับมอบงานร่วมกับหน่วยงานเจ้างของพื้นที่
6.รวบรวมข้อมูล สถิติ วิเคราะห์ เสนอแนะ นำเสนอเพื่อพัฒนางานในแผนกและการติดตามงานค้าง
7.จัดทำเอกสารสรุป งบประมาณ ข้อมูลเพื่อเสนอรายงานต่อฝ่ายบริหาร

1.เพศ หญิง/ชาย อายุ18 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม , คอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีทักษะในการสื่อสาร และบริการ
4.ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน Word , Excel ได้
5.มีสุขภาพแข็งแรง , มีความรับผิดชอบ , ขยันกระตือรือร้น และละเอียดรอบคอบ
6.หากมีประสบการณ์ในสายงานธุรการ อาคารสถานที่ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครตำแหน่งนี้
 เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานรักษาความปลอดภัย)
*ด่วน เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานรักษาความปลอดภัย) จำนวนรับ [ 2 ]

-คัดกรอง ควบคุม บุคคลและยานพาหนะภายในโรงงาน
-สำรวจ ตรวจสอบ อบรมและดูแลการทางานของรปภ. ประจำบริษัทฯ ที่เป็น sub contract ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพตามที่บริษัทฯกำหนด
-แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่หน้างาน
-ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของ รปภ.
-ตรวจสอบประวัติการฝึกอบรมและทบทวนความรู้ความสามารถ
-ตรวจสอบการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
-ตรวจสอบอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่กำหนด
-จัดทำรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละงาน
-ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญาตรี สาขาบัญชี คอมพิวเตอร์ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ เช่น GHPs, HACCP, ISO9001,ISO17025 หรือหากเคยผ่านโรงงานอุตสาหกรรมอาหารมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้ดี
5. มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความสามารถในการติดตามงาน สั่งการ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในระบบงานการบริหารงาน
6. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และรวดเร็ว
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี มีความละเอียดรอบครอบ มีความซื่อสัตย์
8. สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานจังหวัดปราจีนบุรีและปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์ได้

สมัครตำแหน่งนี้
 วิศวกรอัตโนมัติ
*ด่วน วิศวกรอัตโนมัติ จำนวนรับ [ 3 ]

- ดูแลและรับผิดชอบงานโครงการให้เป็นไปตามแผน (งานไฟฟ้าควบคุม)
- เขียนแบบ Electrical Diagram และ P&ID สำหรับการติดตั้งเครื่องจักใหม่
- เขียนโปรแกรม PLC สำหรับคุมเครื่องจักร
- Commissioning เครื่องจักร
- ดูแลและควบคุมงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (งานติดตั้งเครืองจักร,ประกอบตู้คอนโทรล,Wiring และอื่นๆ)
- งานอื่นๆที่ได้รับมองหมายจากผู้บังคับบัญชา

1.เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2.วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาไฟฟ้า,เครื่องมือ,ระบบอัตโนมัติ)
3.มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์การทำงานโรงงานด้านอาหารและเครื่องดื่มจะพิจาณาเป็นกรณีพิเศษ
5.มีประสบการณ์ด้านระบบอัตโนมัติ,ความรู้ด้าน PLC (Allen&Bladley,Siemens), SCADA เป็นอย่างดี
6.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
7.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี มีความละเอียดรอบครอบ มีความซื่อสัตย์
8.สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานจังหวัดปราจีนบุรีและปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์ได้

สมัครตำแหน่งนี้
 วิศวกรซ่อมบำรุงผลิต
*ด่วน วิศวกรซ่อมบำรุงผลิต จำนวนรับ [ 3 ]

- ควบคุมดูแลการทำงานหน่วยงานซ่อมบำรุงให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
- ช่วยสนับสนุน แก้ไข ประสานงาน เมื่อหน่วยงานผลิตมีปัญหาพร้อมแก้ไขดำเนินการ
- ปรับปรุงแก้ไข กระบวนการผลิตในส่วนของเครื่องจักรให้ดำเนินไปสอดคล้องตามมาตรฐานที่รองรับ
- อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท รวมถึงกระบวนการผลิตในแต่ละส่วนงาน
- วางแผนและออกแบบกระบวนการผลิตใหม่ ดำเนินการและส่งมอบโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

1. เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาเครื่องกลหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ เช่น GHPs, HACCP, ISO9001
4. มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานของระบบควบคุมอัตโนมัติเป็นอย่างดี เชี่ยวชาญงานด้าน Engineering ทั้งในส่วนงานออกแบบและติดตั้ง มีความเข้าใจด้านอุปกรณ์เครื่องมือวัด และมีความรู้เรื่องระบบซ่อมบำรุงภายในโรงงาน สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้
5. มีภาวะความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี มีความสามารถในการจัดการและการแก้ปัญหา และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
6. สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานจังหวัดปราจีนบุรีและปฏิบัติงานวันจันทร์-
วันเสาร์ได้

สมัครตำแหน่งนี้
 เจ้าหน้าที่วัตถุดิบ (บัญชีต้นทุนวัตถุดิบ)
*ด่วน เจ้าหน้าที่วัตถุดิบ (บัญชีต้นทุนวัตถุดิบ) จำนวนรับ [ 2 ]

- จัดทำรายงานและตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณต้นทุนและปรับปรุงต้นทุนสินค้าให้เป็นปัจจุบัน
- ดำเนินการรวบรวม จัดเก็บ และติดตามพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารในกระบวนการผลิตสินค้า เอกสารสรุปการจ้างผลิต พร้อมทั้งตรวจสอบบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนทุกสิ้นเดือน
- ทำบัญชีรับ จ่าย ใช้ คงเหลือ
- ทำการตรวจนับสต็อกสินค้างานระหว่างทำและวัตถุดิบ, สร้างรหัสสินค้า และจัดทำรายงานปริมาณสินค้าที่ติดลบ
- รายงานสรุปรายได้จากการผลิตประจำวัน
- บันทึกรับ-เบิกสินค้าสำเร็จรูป, ตัดเบิกวัตถุดิบ
- ตรวจสอบรายงานวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
- จัดทำต้นทุนผลิตแยกแต่ละสินค้า
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1. เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุติการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี / คอมพิวเตอร์ / การจัดการ หรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. มีภาวะความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี มีความสามารถในการจัดการ และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
5. สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานจังหวัดปราจีนบุรีและปฏิบัติงานวันจันทร์-
วันเสาร์ได้

สมัครตำแหน่งนี้
 พนักงานขาย(ออนไลน์)
*ด่วน พนักงานขาย(ออนไลน์) จำนวนรับ [ 5 ]

1.นำเสนอขายสินค้า และวางโปรโมชั่นบนช่องทาง Online
2.รับออเดอร์ และจัดส่งข้อมูลคำสั่งซื้อให้กับทีมจัดส่งสินค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
3.แนะนำข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และตอบข้อร้องเรียน หรือข้อซักถามจากลูกค้า
4.ติดตามผลการจัดส่งสินค้าเพื่อปิดการขาย
5.จัดทำรายงานการขายรูปแบบต่างๆให้ผู้บังคับบัญชา
6.ช่วยจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานขาย
7.รับโทรศัพท์เรื่องการขายแทนพนักงานขายได้
8.ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานขาย

1.จบวุฒิการศึกษาตั้งแต่ปวส – ปริญญาตรี ทุกสาขา
2.มีประสบการณ์โพสต์ขายสินค้า Online
3.สามารถใช้งานโปรแกม MS Office (Excel, Word, Powerpoint) ได้ดี หากใช้โปรแกรมตกแต่งภาพได้ และ Illustrator ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ด้านการตลาดออนไลน์
5.มีทักษะการสื่อสารเจรจาดี มีไหวพริบปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานได้
6.รักงานบริการ รักการนำเสนอสินค้า และติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่างๆ ได้ดี

สมัครตำแหน่งนี้
 E-commerce Sales Supervisor
*ด่วน E-commerce Sales Supervisor จำนวนรับ [ 5 ]

1.ผลักดันการขายสินค้าให้เกิดในช่องทางออนไลน์ทุก platform
2.จัดทำโปรโมชั่น และแผนส่งเสริมการขายต่างๆ บน Platform E-commerce เพื่อเพิ่มยอดขาย
3.ดูแลภาพลักษณ์แบรนด์สินค้าให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ
4.รักษาระดับการให้บริการ ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
5.ติดตามการจัดส่งสินค้าให้เรียบร้อย
6.สรุปผลงาน และ วิเคราะห์ข้อมูลการขาย เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาต่อให้ดีขึ้น
7.หาช่องทางธุรกิจตลาดออนไลน์ใหม่ๆ ผ่านการใช้สื่อออนไลน์

1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่ เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์และความรู้ด้านงานขายออนไลน์
3.สามารถใช้งานโปรแกม MS Office (Excel, Word, Powerpoint) แต่ถ้าสามารถใช้โปรแกรม Photoshop และ Illustrator etc. ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ด้านการตลาดดิจิทัล หรือ เทคโนโลยีด้านการตลาดออนไลน์
5.มีทักษะการสื่อสารเจรจาที่ดี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6.มีบุคลิกภาพดี อดทน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ

สมัครตำแหน่งนี้
 พนักงานขาย (ส่วนงานห้างสรรพสินค้า และ กลุ่มลูกค้า B2B)
*ด่วน พนักงานขาย (ส่วนงานห้างสรรพสินค้า และ กลุ่มลูกค้า B2B) จำนวนรับ [ 5 ]

1.ติดต่อนำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า แนะนำข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้
2.จัดทำแผนส่งเสริมการขาย นำเสนอโปรโมชั่นใหม่ๆ ให้ตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และควบคุมงบประมาณการขาย
3.ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา
4.ติดตามและวิเคราะห์ยอดขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขาย
5.สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
6.แสวงหาช่องทางการขายแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการขายมากขึ้น

1.จบวุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.มีความรู้และมีประสบการณ์ในงานขายช่องทาง ห้างสรรพสินค้า หรือ ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ
3.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง วางแผนการขายได้ดี และสามารถปิดการขายได้
4.สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
5.สามารถเดินทางออกนอกสถานที่หาลูกค้าได้
6.สามารถใช้งานโปรแกม Microsoft Office, Word, Excel, Powerpoint. ได้
7.มีใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี

สมัครตำแหน่งนี้
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(ฝึกอบรม)
*ด่วน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(ฝึกอบรม) จำนวนรับ [ 3 ]

1. สำรวจความต้องการหัวข้อการฝึกอบรมแต่ละแผนก
2. จัดทาแผนการฝึกอบรมประจำปี
3. เสนอแผนการฝึกอบรมประจำปีต่อผู้อานวยการโรงงานเพื่ออนุมัติ
4. ตรวจเช็คการอบรมให้เป็นไปตามแผน
5. ดำเนินการเมื่อมีการอบรมขอฝึกอบรมภายนอก เรื่องเอกสาร
6. ดำเนินการกรอกเอกสารขอฝึกอบรมให้ผู้จัดการฝ่ายอนุมัติ
7.จัดอบรมพนักงานก่อนเริ่มงานเมื่อมีพนักงานมาเริ่มงาน
8. ประเมินวัดผลฝึกอบรม / ประสานงานกับหัวหน้าหน่วยงานเพื่อปรับค่าตอบแทนในกรณีตาแหน่งงาน
9.จัดเก็บประวัติการฝึกอบรมของพนักงานในระบบ
10. อบรมและสื่อสารเอกสารในระบบบริหารคุณภาพคุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอื่นๆ ตามที่บริษัทกาหนด
11. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

1.เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ เช่น GHPs, HACCP, ISO9001
4.มีประสบการณ์ในงานทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
5.มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดี และมีความละเอียดรอบคอบ
6.มีความสามารถในการจัดการ ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Officeได้ดี
7.สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานจังหวัดปราจีนบุรีและปฏิบัติงานวันจันทร์ วันเสาร์ได้
8.สามารถทำงานวันจันทร์-เสาร์ ได้
9.ปฎิบัติงานที่ โรงงานปราจีนบุรี

สมัครตำแหน่งนี้
 เจ้าหน้าฝ่ายบุคคล (งานสรรหา/สวัสดิการ)
*ด่วน เจ้าหน้าฝ่ายบุคคล (งานสรรหา/สวัสดิการ) จำนวนรับ [ 3 ]

1.งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment)
2.จัดทำรายงานสรุปอัตรากำลังการเข้า-ออก (TurnOver)
3.จัดทำเงินเดือนพนักงาน (Payroll)
4.ตรวจเช็คข้อมูลในระบบ Pay Roll ให้ถูกต้อง
5.คีย์ประวัติพนักงานใหม่ลงระบบเวลา และระบบเงินเดือน
6.คีย์ใบลา ใบชี้แจง ในระบบเงินเดือน
7.ควบคุมดูแลกฎระเบียบข้อบังคับและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.
8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

1.เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ เช่น GHPs, HACCP, ISO9001 หรือหากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4.มีประสบการณ์ในงานทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
5.มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดี และมีความละเอียดรอบคอบ
6.มีความกระตือรือร้น ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
7.สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
8.สามารถทำงานวันจันทร์-เสาร์ ได้
9.ปฎิบัติงานที่ โรงงานปราจีนบุรี

สมัครตำแหน่งนี้
 เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
*ด่วน เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวนรับ [ 2 ]

1.งานพัฒนาบุคลากร (Training&Development) ให้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีขึ้น เช่น การฝึกอบรม ฝึกปฎิบัติการ ศึกษาดูงาน เป็นต้น
2.งานประเมินผลงาน/ให้รางวัล (Performance&Reward Management) ออกแบบ พัฒนาและวางแผนด้าน Performance Managementที่สอดคล้องกับลักษณะและทิศทางองค์กร.
3.งานบริหารจัดการผู้มีความสามารถโดดเด่น (Talent Management)สรรหาคนเก่งการคัดเลือกหรือระบุคนเก่งขององค์กร พัฒนาคนเก่ง บริหารและจูงใจคนเก่งรักษาไว้ในองค์กร
4.งานวางแผนสืบทอด / ความก้าวหน้าทางอาชีพ (Succession&Career Planning) จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน Succession Plan ซึ่งเป็นผังของผู้บริหารระดับรองลงไปที่พร้อมจะรับตำแหน่งหลักแทนเจ้าของตำแหน่งงานเดิมในกรณีที่มีการเปลียนแปลง เป็นต้น

1.เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ เช่น GHPs, HACCP, ISO9001 หรือหากมีประสบการณ์การทางานจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4.มีประสบการณ์ในงานทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
5.มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถสื่อสารประสานงานได้อย่างดี
6.มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีม ไหวพริบดี และมีความละเอียดรอบคอบ
7.มีความกระตือรือร้น ทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
8.สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
9.สามารถทำงานวันจันทร์-เสาร์ ได้
10.ปฎิบัติงานที่ โรงงานปราจีนบุรี

สมัครตำแหน่งนี้
 เจ้าหน้าที่การตลาด
*ด่วน เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวนรับ [ 5 ]

- รับผิดชอบงานการตลาดและการส่งเสริมการขาย เช่น Promotion หรือActivity ต่างๆเพื่อให้ได้ยอดขายบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

1.เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
2.เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
3.มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4.สามารถปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่(เขตบางนาใต้,ใกล้กับBTS บางนา) และปฏิบัติงานวันทำงาน จ-ส ได้
5.สามารถเดินทางต่างจังหวัดบางครั้ง/บางคราว ได้

สมัครตำแหน่งนี้
 เจ้าหน้าที่สิงแวดล้อม
*ด่วน เจ้าหน้าที่สิงแวดล้อม จำนวนรับ [ 2 ]

1.ควบคุมดูแล ตรวจสอบงานผลิตน้ำอุปโภค/บริโภค ในโรงงาน
2.ควบคุมดูแลระบบผลิตน้ำอุปโภค/บริโภค ภายในโรงงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย
3.ฝึกอบรม สร้างจิตสำนึก พนักงานทุกระดับภายในโรงงาน ให้มีความตระหนักด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างประหยัด
4.ควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรน้ำอุปโภค บริโภค ภายในโรงงาน
5.ควบคุม ตรวจสอบ รายงานหน่วยงานราชการ ตามที่ข้อกฎหมายกำหนด
6.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานหรือผู้รับเหมาภายในโรงงาน ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
7.ติดตาม Update ข้อกำหนด,กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านน้ำอุปโภค บริโภค
8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

1.เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ เช่น GHPs, HACCP, ISO9001 หรือหากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4.มีภาวะความเป็นผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้
5.มีความรับผิดชอบ ทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
6.มีความสามารถในการจัดการ และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
7.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และรวดเร็ว
8.สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานจังหวัดปราจีนบุรีและปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์ได้

สมัครตำแหน่งนี้
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านเพิ่มเติม