นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้สมัครงานและบุคลากร


บริษัท แลคตาซอย จำกัด รวมถึง บริษัทลูก และบริษัทในเครือของบริษัท แลคตาซอย จำกัด (“บริษัท”) มีความจำเป็นต้องทำการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อดำเนินการใด ๆ ตามกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุในแบบการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลนี้ บริษัทมีความตั้งใจในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สมัครงานกับทางบริษัท และมีการป้องกันรักษาอย่างเหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่าน (กล่าวคือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้) ซึ่งได้ถูกรวบรวมระหว่างการสมัครงานดังกล่าว บริษัทยึดมั่นต่อหลักการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ กฎการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation (GDPR)) เพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดได้ถูกจัดเก็บ ประมวลผลและเปิดเผยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น รวมถึงข้อมูลนั้นจะถูกลบหรือทำลายอย่างปลอดภัยภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเมื่อไม่มีความต้องการใช้อีกต่อไป

การขอคำยินยอมจากท่าน
บริษัท (ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล) ประสงค์ที่จะได้รับความยินยอมจากท่าน (ในฐานะเจ้าของข้อมูล) เพื่อที่จะรวบรวม ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
• เพื่อพิจารณาใบสมัครงาน
• เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้สมัครงาน
• เพื่อบันทึกข้อมูลสุขภาพของผู้สมัครงาน
• เพื่อพิจารณาการว่าจ้างผู้สมัครงานเข้าทำงาน
• เพื่อพิจารณาค่าจ้าง และสวัสดิการของผู้สมัครงาน
• เพื่อการจัดเก็บข้อมูลของผู้สมัครงาน
• เพื่อการสำรวจข้อมูลของผู้สมัครงาน
• เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัท
• เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ตามกฎหมายและสัญญา
• เพื่อการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพยากรบุคคล

(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “วัตถุประสงค์”)
การให้คำยินยอมแก่บริษัทในการรวบรวม ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ปรากฏในแบบฟอร์มฉบับนี้อยู่ภายใต้การควบคุมตัดสินใจของท่านเองโดยสิ้นเชิง และจะไม่มีผลกระทบใดๆ ในกรณีท่านตัดสินใจที่จะปฏิเสธไม่ให้คำยินยอม อย่างไรก็ตาม โปรดรับทราบว่า หากบริษัทไม่ได้รับข้อมูลบางประการ บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการต่อไปในบางเรื่องได้ เช่น ความเหมาะสมเกี่ยวกับการจ้างท่านเข้าทำงาน หรือการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งบริษัทประสงค์จะได้รับและจัดเก็บมีดังต่อไปนี้

ลำดับ ประเภทของข้อมูล วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล
1. ข้อมูลการรับสมัครงาน: •ประสบการณ์ทำงานก่อนหน้า
•ทักษะและคุณสมบัติ
•อัตราเงินเดือนก่อนหน้า
เพื่อให้บริษัทสามารถตัดสินใจในความเหมาะสมเกี่ยวกับการจ้างท่านเข้าทำงาน ในกรณีที่ผ่านการพิจารณารับเข้าทำงานข้อมูลในใบสมัครงานจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง และเก็บต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อกรณีต้องใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฏหมาย

ในกรณีที่ไม่ผ่านการพิจารณารับเข้าทำงาน ข้อมูลในใบสมัครจะถูกเก็บรักษาไว้ระยะเวลา 6 เดือน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในตำแหน่งงานอื่น
2. รายละเอียดส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ ฯลฯ ที่ระบุในใบสมัครงานและข้อมูลในระบบเงินเดือน(Payroll) เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและเก็บรักษาข้อมูลของผู้สมัครที่ถูกต้อง
3. ข้อมูลสุขภาพ เพื่อที่บริษัทจะได้รับทราบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพใดๆ ของท่านทีอาจมีสำหรับการตัดสินใจของบริษัทในการจ้างท่านเข้าทำงานและสามารถกำหนดสภาพการทำงานของท่าน และเพื่อที่จะทราบข้อมูลบุคคลที่จะติดต่อในกรณีที่ท่านมีปัญหาทางสุขภาพ ในกรณีที่มีการจ้างท่านเข้าทำงาน
การแบ่งปันข้อมูลของท่าน
บริษัทจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อ้างอิงไว้ในข้างต้นกับบุคคลภายนอก อาทิ
•กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
•กรมสรรพากร
•สำนักงานประกันสังคม
•บริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
•ธนาคาร
•กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
•สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง
•Cornerstone OnDemand International Ltd.
•E-Unite
•Business Plus
•ผู้ประมวลผลข้อมูลอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งจากบริษัท

ข้อตกลงในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมโดยปราศจากการบังคับใดๆแก่ บริษัท แลคตาซอย จำกัด รวมถึง บริษัทลูก และบริษัทในเครือของบริษัท แลคตาซอย จำกัด ในการจัดเก็บ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานของข้าพเจ้าตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น

ในการให้คำยินยอมของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ารับทราบว่า
1. ข้าพเจ้าสามารถที่จะร้องขอดูข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าในเวลาใดๆ ตามช่องทางการร้องขอเข้าถึงข้อมูล ในวันและเวลาทำการปกติของบริษัท
2. ข้าพเจ้าสามารถที่จะขอคัดถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่ถูกจัดเก็บโดยบริษัทไม่ว่าในเวลาใดๆ โดยการร้องขอดังกล่าวจะไม่มีค่าใช้จ่าย
3. ข้าพเจ้าสามารถร้องขอให้ข้อมูลที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้แล้วถูกลบออกจากแฟ้มข้อมูลของข้าพเจ้า และให้ทำลายข้อมูลดังกล่าว
4. ในกรณีที่การสมัครงานของข้าพเจ้าไม่เป็นผลสำเร็จ ข้อมูลของข้าพเจ้าจะถูกทำลายภายในระยะเวลาตามที่ระบุไว้ข้างต้น
5. บริษัทเป็นผู้ควบคุมข้อมูลในการจ้างงานข้าพเจ้าและข้าพเจ้าสามารถติดต่อกับบริษัทได้โดยตรงไปที่ email : [email protected] / หมายเลขโทรศัพท์ (66)(37)207070 หากข้าพเจ้ามีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของข้าพเจ้า มีสิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่เห็นว่าบริษัทมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลได้

การติดต่อบริษัท
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำชี้แจงฉบับนี้ หรือหากประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อตามด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทแลคตาซอย 3532 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
อีเมล : [email protected]

เงื่อนไขและข้อตกลง

ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงถูกต้องและสมบูรณ์ทุกประการ หลังจากบริษัทฯจ้างเข้ามาทำงานแล้วปรากฏว่า ข้อความในใบสมัครงาน เอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น