กลับ

ฝากประวัติสมัครงาน

1.ประวัติส่วนตัว1

2.บุคคลในครอบครัว

3.มีญาติ/คนรู้จักทำงานอยู่ในบริษัทฯหรืออ้างอิง

4.ประวัติการศึกษา

ชื่อสถาบันการศึกษา ระดับการศึกษา สาขาวิชา สำเร็จเมื่อปี พ.ศ. เกรดเฉลี่ย

5.ความสามารถด้านภาษา

ความรู้ การพูด การอ่าน การเขียน การเข้าใจ
ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้

6.ข้อมูลความสามารถพิเศษ

7.สามารถพิเศษ

8.ประวัติการทำงาน9.ข้อมูลทั่วไป

10.ตำแหน่งงานที่สมัคร

แนบเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

(ไฟล์ .pdf และรูปเท่านั้น,Size <= 10MB)

กลับ