แบบฟอร์มรับสมัครงาน

APPLICATION FOR EMPLOYMENTแนบเอกสารประวัติส่วนตัว (Attached document)

แนบเฉพาะไฟล์ที่มีขนาดไม่เกิน 10 MB ที่เป็น pdf, gif, jpg, png, doc, ppt เท่านั้น

File attachment maximum size in 10 MB (Ex: pdf, image, doc, ppt)

เลือกไฟล์อัพโหลดที่ 1 :
เลือกไฟล์อัพโหลดที่ 2 :
เลือกไฟล์อัพโหลดที่ 3 :
เลือกไฟล์อัพโหลดที่ 4 :
เลือกไฟล์อัพโหลดที่ 5 :